Настаняване и класации

Класациите за настаняване на новоприетите студенти в първи курс и на студентите от горните курсове се осъществяват ежегодно от Комисията по настаняване в студентските общежития в срокове определени със Заповед на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”.

За академичната 2016/2017 година класациите ще се проведат както следва:

 • от 1 до 9 септември – подаване на документи за участие в класацията от всички студенти без оглед на това дали са новоприети в първи курс или са студенти от горен курс, вкл. магистри след завършена ОКС “Бакалавър”;
 • класацията се обявява на 15 септември 2016г. на настоящия сайт, на сайта на Комисията по настаняване и таблата пред офиса на Комисията по настаняване в блок 42Б;

Обявената класация е окончателна, студентите се настаняват в следните срокове:

 • студенти в горен курс: 15 (след обявяване на класацията), 16, 17, 19, 20, 21 и 22.09.2016 г.
 • новоприети студенти в първи курс: от 26.09. до 30.09.2016 г. и от 01.10. до 07.10.2016 г., по график:;
 • Възможни дати за настаняване по факултети:
  26.09.2016 г. и 03.10.2016 г. ЮФ, ФХФ, ИФ
  27.09.2016 г. и 04.10.2016 г. ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  28.09.2016 г. и 05.10.2016 г. ФМИ
  29.09.2016 г. и 06.10.2016 г. ФНПП, ФСЛФ, ГГФ, МФ
  30.09.2016 г. и 07.10.2016 г. БФ, ФФ
  01.10.2016 г. и 07.10.2016 г. ФНПП, СТФ, БОГФ, ФП
  На 05.10.2016г.,касите на ПСБО няма да работят от 09:30 до 16:00 часа,поради профилактика на електропреносната мрежа.

Всички некласирани след обявената класация, както и пропуснали сроковете за подаване на документи, в периода 03.10.2016 г. до 07.10.2016 г., могат да подадат заявление-декларация на хартиен носител в офиса на Комисия по настаняване, за настаняване на текущо освобождаващи се места. Всички податели на такива заявления се подреждат в общ списък в низходящ ред съобразно коефицент, получен от разделянето на успеха на студента с минималния успех от класацията (излязла на 15 септември) за съответния факултет.

За повече информация относно настанителната кампания посетете сайта на Комисията по настаняване в студентските общежития. Там можете да откриете често задавани въпроси и техните отговори, както и да отправите въпроси към членовете на комисията.

Подаване на документи за участие в класацията от тук.