Настаняване и класации

Класациите за настаняване на новоприетите студенти в първи курс и на студентите от горните курсове се осъществяват ежегодно от Комисията по настаняване в студентските общежития в срокове определени със Заповед на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”.

За академичната 2017/2018 година класациите ще се проведат както следва:

 • Сроковете, в които Системата за управление на студентските общежития /СУСО/ е отворена за приемане на електронни заявления – декларации на кандидати за настаняване на общежитие са:1. от 28.08.2017г. до 5.09.2017г. вкл. – за новоприети български и чуждестранни студенти в първи курс, бакалавърска степен;2. Новоприети чуждестранни студенти по ПМС 90, 103, 228 – кандидатстват на място в КН в 10-дневен срок от записването си в СУ;3. от 28.08.2017г. до 08.09.2017г. вкл. – за несемейни и семейни български и чуждестранни студенти от горните курсове (след I-ви курс, бакалавърска степен, вкл. и кандидат-магистри, завършили бакалавърската си степен в СУ);4. от 14.08.2017г. до 25.08.2017г. – докторантите се пренастаняват или настаняват чрез подаване на заявление – декларация на място в КН;5. Студенти, срещнали трудности при подаване на електронно заявление, могат да кандидатстват на място в КН чрез заявление-декларация на хартиен носител в указаните срокове. Класацията се обявява на 17 септември 2017г. /неделя/ на информационните табла на КН, изнесени пред офиса на КН в блок 42, вход Б, Студентски град, както и в интернет страниците на ПСБО и КН.

 

 • Настаняването в общежитията на класираните ще се извърши в следните срокове:ГОРЕН КУРС, вкл. магистри
  Възможни дати за настаняване Факултети
  18.09.2017 г. ЮФ, ФХФ, ИФ
  19.09.2017 г. ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  20.09.2017 г. ФМИ
  21.09.2017 г. ФСЛФ, ГГФ, МФ
  22.09.2017 г. БФ, ФФ
  25.09.2017 г. ФНПП, СТФ, БОГФ, ФП

 

 • ПЪРВИ КУРС
  Възможни дати за настаняване Факултети
  26.09.2017 г. ЮФ, ФХФ, ИФ
  27.09.2017 г. ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  28.09.2017 г. ФМИ
  29.09.2017 г. ФСЛФ, ГГФ, МФ
  30.09.2017 г. БФ, ФФ
  02.10.2017 г. ФНПП, СТФ, БОГФ, ФП ВТОРИ ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ,
  валидни за всички курсове
  03.10.2017 г. ЮФ, ФХФ, ИФ
  04.10.2017 г. ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  05.10.2017 г. ФМИ
  06.10.2017 г. ФСЛФ, ГГФ, МФ
  09.10.2017 г. БФ, ФФ
  10.10.2017 г. ФНПП, СТФ, БОГФ, ФП

 

 • Всички некласирани след обявената класация, както и пропуснали сроковете за подаване на документи, в периода 02.10.2017г. до 06.10.2017 г., могат да подадат заявление-декларация посредством СУСО за настаняване на текущо освобождаващи се места. Всички податели на такива заявления се подреждат в общ списък в низходящ ред съобразно коефицент, получен от разделянето на успеха на студента с минималния успех от класацията за съответния факултет. Списъкът ще се обяви на 13.10.2017г. в блок 42, вход Б, Студентски град, както и в интернет страниците на ПСБО и КН. Настаняване по този списък ще се извършва в зависимост от текущо освобождаващите се места, а КН уведомява заинтересованите лица, относно възможността за настаняване.
  За повече информация относно настанителната кампания посетете сайта на Комисията по настаняване в студентските общежития. Там можете да откриете често задавани въпроси и техните отговори, както и да отправите въпроси към членовете на комисията.

За повече информация относно настанителната кампания посетете сайта на Комисията по настаняване в студентските общежития. Там можете да откриете често задавани въпроси и техните отговори, както и да отправите въпроси към членовете на комисията.

Подаване на документи за участие в класацията от тук.