Управителен съвет

Управителният съвет на Поделение “Социално-битово обслужване” се състои от 5 души (председател и 4 члена), които се определят от Ректора. Поне двама от членовете са представители на Студентския съвет. Управителният съвет се председателства от Заместник-ректора на Университета в ресор “Имоти и стопански дейности”.

Основната цел на Управителният съвет (УС) е да осъществява контрол върху дейността на Поделение “СБО”. УС предлага на Ректора проекти за изменение на Правилника за устройството и дейността на студентските общежития на СУ, годишен план за дейността, проекто-бюджет и финансов отчет на поделението, както и промени в щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите.

По предложение на Управителният съвет назначава или избира Директор, съветът осъществява контрол върху работата на директора. УС на Поделение “СБО” може да разглежда възражения срещу решения на Комисията по настаняване в студентските общежития и съответно да ги отменя.

Понастоящем Управителният съвет се състои от следните представители:

  • Доц. д-р Юрий Кучев – председател на УС, зам.-ректор на Софийски университет;
  • Георги Божанин – началник отдел “Ремонти и снабдяване” на Софийски университет;
  • Изабела Маринова – адвокат;
  • Васил Силяновски – председател на Студентски съвет;
  • Благовеста Генчева – студент;

Секретар на УС е Нина Шолева, инспектор в отдел “Секретариат и деловодство”.

Писма и жалби до Управителният съвет се подават посредством централното деловодство на Университета в сградата на Ректората, бул. “Цар Осободител” 15.