Управителен съвет

Управителният съвет на Поделение “Социално-битово обслужване” се състои от 5 души (председател и 4 члена), които се определят от Ректора. Поне двама от членовете са представители на Студентския съвет. Управителният съвет се председателства от Заместник-ректора на Университета в ресор “Имоти и стопански дейности”.

Основната цел на Управителният съвет (УС) е да осъществява контрол върху дейността на Поделение “СБО”. УС предлага на Ректора проекти за изменение на Правилника за устройството и дейността на студентските общежития на СУ, годишен план за дейността, проекто-бюджет и финансов отчет на поделението, както и промени в щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите.

По предложение на Управителният съвет назначава или избира Директор, съветът осъществява контрол върху работата на директора. УС на Поделение “СБО” може да разглежда възражения срещу решения на Комисията по настаняване в студентските общежития и съответно да ги отменя.

Понастоящем Управителният съвет се състои от следните представители:

  • Георги Божанин – и.д. гл. мениджър;
  • Изабела Маринова – адвокат;
  • Ваня Игнатова – началник отдел „Имоти“
  • Даяна Килова – председател на Студентски съвет;
  • Антонио Стоичков  – главен секретар на Студентски Съвет;

Секретар на УС е Нина Шолева, инспектор в отдел “Секретариат и деловодство”.

Писма и жалби до Управителният съвет се подават посредством централното деловодство на Университета в сградата на Ректората, бул. “Цар Осободител” 15.