Нормативни актове

 • Заповед №РД19-218/29.05.2024 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци.

 • Заповед №РД-19-353/01.08.2023 г. от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2023/2024г.

  • Заповед №РД19-279/19.06.2023 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци.
  • Във връзка с взето решение на Управителен съвет на Поделение „Социално – битово обслужване“ при СУ „Св. Климент Охридски“ и на основание Заповед РД-19-56/17.02.2023г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, считано от 01.03.2023 г. месечните наеми за ползване на студентските общежития се повишават, като размерът им е определен на база ползваната полезна площ при цена 2,81 за кв. м. Това е първото увеличение на наемите от 2007 г.

  • Във връзка с взето решение на Управителен съвет на Поделение „Социално – битово обслужване“ при СУ „Св. Климент Охридски“ и на основание Заповед РД-19-55/17.02.2023г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, считано от 01.03.2023 г. базовата стойност за едно хранене в студентските столове с № 1,4 и 35, над която правоимащите ползват в пълен размер държавна субсидия ще бъде 6,00 (шест) лева с ДДС за едно хранене, като тази сума се определя както следва:
   – 3,00 лева заплащат лицата, имащи право на държавна субсидия;
   – 1,45 лева държавна субсидия за поевтиняване на храната;
   – 1,55 лева за режийни разходи от държавната субсидия.
   При стойност на консумираната храна равна или повече от 6,00 лв. с ДДС, се ползва пълна субсидия от 3,00 лева.

  • Заповед №РД19-260/20.07.2022 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2022/2023г.
  • Заповед №РД19-198/08.06.2022 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци 2021/2022г.
  • Заповед №РД19-288/03.08.2021 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2021/2022г.
  • Заповед №РД19-215/02.06.2021 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2020/2021 година);
  • Заповед №РД19-391/26.08.2020 относно заплащане от настанените в студентски общежития на СУ Св. Климент Охридски месечни наеми, гаранционни депозити, семестриални такси и други разноски свързани с издръжката на студентските общежития.
  • Заповед №РД19-291/22.07.2020 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2020/2021г.
  • Заповед №РД19-191/02.06.2020 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2019/2020 година);
  • Заповед №19/13.03.2020 – забрана за достъп на външни лица на територията на общежитията.
  • Заповед №РД19-343/23.07.2019 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2019/2020г.
  • Заповед №РД19-264/07.06.2019 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2018/2019 година);
  • Заповед №РД19-239/23.07.2018 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2018/2019г.
  • Заповед №РД19-169/11.06.2018 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2017/2018 година);
  • Наредба за ползване на студентските общежития и столове (ПМС 235);
  • Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет;
  • Заповед №РД19-113/27.04.2016 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за настаняването в общежитията за академичната 2016/2017 година;
  • Заповед №РД19-14/15.01.2016 за назначаване на Комисия по настаняване в общежитията стопанисвани от Поделение „Социално-битово обслужване“;
  • Заповед №РД19-138/07.04.2011 определяне размера на месечните наеми, семестриални депозити и други разноски, свързани с издръжката на студентските общежития;
  • Заповед №РД19-283/19.08.2013 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за забрана публичното оповестяване на лични данни на студенти и служители;
  • Заповед №РД19-629/03.11.2011 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за забрана на тютюнопушенето във всички сгради и помещения на Университета;
  • Заповед №РД19-23/18.01.2017 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за базовата стойност на едно хранене в студентски столове 1, 4 и 35
  • Заповед №РД 19-208/29.06.2016 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните -неучебни месеци;
  • Заповед №РД-19-214/30,06,2017г.на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за настаняването в общежитията за академичната 2017/2018 година;