Нормативни актове

  • Наредба за ползване на студентските общежития и столове (ПМС 235);
  • Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет;
  • Заповед №РД19-113/27.04.2016 на Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за настаняването в общежитията за академичната 2016/2017 година;
  • Заповед №РД19-14/15.01.2016 за назначаване на Комисия по настаняване в общежитията стопанисвани от Поделение “Социално-битово обслужване”;
  • Заповед №РД19-138/07.04.2011 определяне размера на месечните наеми, семестриални депозити и други разноски, свързани с издръжката на студентските общежития;
  • Заповед №РД19-283/19.08.2013 на Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за забрана публичното оповестяване на лични данни на студенти и служители;
  • Заповед №РД19-629/03.11.2011 на Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за забрана на тютюнопушенето във всички сгради и помещения на Университета;
  • Заповед №РД19-23/18.01.2017 на Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за базовата стойност на едно хранене в студентски столове 1, 4 и 35
  • Заповед №РД 19-208/29.06.2016 на Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните -неучебни месеци;
  • Заповед №РД-19-214/30,06,2017г.на Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за настаняването в общежитията за академичната 2017/2018 година;